Referat af Magnet’s generalforsamling 27-01-2008

Der var mødt 10 betalende medlemmer op.

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer : René
Referent : Bastian.

2. Formandens beretning
Siden sidste generalforsamling til Sommercon er der kommet mange nye spillere. Ønsker til fremtiden er, at der skal reklameres endnu mere for kommende arrangementer. Vi vil bl.a. prøve at snakke med Skala FM og Radio Mojn (Lokalradio).
Vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi tager imod nye spillere både til brætspil og bordrollespil. Det vil være rart at have en hovedansvarlig for hver aktivitet.

3. Regnskab og kontingent
Året startede med et mindre underskud. Mange af pengene er bundet i Magic-kort fra Julecon turneringen. Der er i øjeblikket 18 betalende medlemmer af Magnet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkning.
Der blev snakket om at differentiere kontingent for forskellige grupper. På nuværende tidspunkt er der ingen relevans i at gøre det.
Årskontingentet forbliver på kr. 100,-.

4. Diskussion om oplæg til arbejdsprogram
Kommende mulige aktiviteter er sommer con og jule con. En mulig dragt turnering i både "Magic the Gathering" og "Pirates of the Cursed Sea". Evt. en Live Vampire kampagne.

5. Indkomne forslag
Forslag til ændringer i vedtægterne fremsat af Andreas blev enstemmigt vedtaget.
Med de nye vedtægtsændringer ændres nogle formuleringer og vi fjerner vores stavnsbundethed til Sønderborghus under "Foreningens hjemsted". Samtidig opdateres kontingentsats og opkrævning til at stemme overens med nuværende praksis.

6. Valg af bestyrelse
Formand: Martin genopstiller og valgt
Næstformand: René valgt uden modkandidat
Kasserer: Steen genopstiller og valgt uden modkandidat
Menige medlemmer: Line og Andreas
Suppleanter (fra 1. til 3.): Knud, Phillip og Jacob
Eksterne Revisor: Rasmus genopstiller og valg uden modkandidat

7. Evt.
Det blev besluttet at der også må indkøbes rollespils-systembøger og andre relevant gennem bestyrelsen.
Den gamle regler er, at hvis man kan overbevise to bestyrelsesmedlemmer om at noget er relevant at købe for klubben, vil man købe det - undtaget rollespilsbøger. Denne undtagelsesregel er nu fjernet således at man uanset hvad man ønsker at købe, blot skal have to bestyrelsesmedlemmer med på ideen.

Næste Generalforsamling Søndag den 25. januar 2009

horizontal rule

Retur

Steen Alcor 23-07-2009